MAXIXE-Hop und Swing-Café

MAXIXE-Hop

No Dogma: Blues, Lindy Hop, Balboa, Shag
7,00 € Eintritt

03.12.2022 | 20:00-24:00 | DJ Dukeyduke
07.01.2023 | 20:00-24:00 | DJ Impulse
04.02.2023 | 20:00-24:00 | DJ Impulse
04.03.2023 | 20:00-24:00 | DJ Impulse
01.04.2023 | 20:00-24:00 | DJ Impulse
jeweils von 19:00-20:00 Lindy Teaser für BEGINNER

Swing-Café

Der KLassiker am Sonntag
Lindy Hop & Balboa, dazu Kaffee & Kuchen.
6,00 € Eintritt

18.12.2022 | 15:00-17:30 | DJ Stephan Wuthe
22.01.2023 | 15:00-17:30 | DJ Stephan Wuthe
12.02.2023 | 15:00-17:30 | DJ Stephan Wuthe
12.03.2023 | 15:00-17:30 | DJ Stephan Wuthe

MAXIXE-Hop & Swing-Café